Infrastruktura krytyczna

Infrastruktura krytyczna

Elementy niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki, ludności oraz państwa to właśnie infrastruktura krytyczna.

W myśl ustawy zarządzanie kryzysowe to działalność polegająca między innymi na odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Zgodnie z art 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym :

” Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,

b) łączności,
c) sieci teleinformatycznych,

d)  finansowe,

e)  zaopatrzenia w żywność,

f)  zaopatrzenia w wodę,

g)  ochrony zdrowia,

h)  transportowe,

i)  ratownicze,

j)  zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,

k)  produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych”

A więc są to elementy kluczowe dla bezpieczeństwa.

Ze względu na priorytet celem zarządzania kryzysowego jest podjęcie wszelkich działań dążących do zapewnienia ciągłości działania infrastruktury krytycznej oraz jeśli zajdzie taka potrzeba możliwie szybkie jej odtworzenie. Konieczne jest więc przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej bądź jej integralności.

Aby odpowiednio koordynować prace tworzy się Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego, w których to charakteryzuje się zagrożenia oraz ryzyko ich wystąpienia wraz z reprezentacją mapową. Załączniki funkcjonalne planu głównego określają procedury realizacji zadań z zakresu między innymi ochrony infrastruktury krytycznej.

Tworzone są również wykazy infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, które wchodzą w skład właściwego terytorialnie planu zarządzania kryzysowego. Ponadto Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, który określa wymagania i standardy dla podejmowanych działań. Co istotne uwzględnia się w planach ochrony infrastruktury krytycznej dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych z punktu widzenia obywateli oraz państwa. Warto pamiętać, iż infrastruktura krytyczna to faktyczne i cybernetyczne systemy, które winny być odporne na zagrożenia, gdyż stanowią podstawę codziennego życia oraz procesów decyzyjnych .

Źródła:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590)

Strona RCB: https://www.gov.pl/web/rcb/infrastruktura-krytyczna

Image by pch.vector on FreepikDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.