Organy w służbie bezpieczeństwa ekologicznego

Organy w służbie bezpieczeństwa ekologicznego

Wypełnianie zadań publicznych jest istotą koncepcji państwa i jego roli w społeczeństwie. Niemniej jednak skala tych zadań, zwłaszcza w sferze szeroko rozumianej ochrony środowiska, jest coraz to szersza. Podmiot zobowiązany do ich realizacji w konsekwencji coraz częściej jest przytłoczony ciężarem odpowiedzialności za ich odpowiednie wykonanie. Rośnie też liczba aktów normatywnych, z których wynika obowiązek realizacji określonych zadań, wpływających pośrednio lub bezpośrednio na stopień bezpieczeństwa jednostki. 

Kwestie środowiskowe, w tym związane z ochroną ekologiczną czy ociepleniem klimatu powracają cyklicznie jako problemy natury publicznej, społecznej, gospodarczej czy politycznej, wymagające określonej aktywności ze strony państwa i samorządów, właśnie ze względu na bezpieczeństwo społeczeństwa i jednostek. Przejawem tej aktywności jest katalog zadań o różnym charakterze i zakresie przedmiotowy przypisywanych różnym podmiotom publicznym, w tym samorządom.

Kompetencje różnią się między szczeblami, jednak dzisiaj skupimy się na realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa, gdzie wyróżniamy służby w ramach administracji zespolonej i niezespolonej. Większość podmiotów jest włączona poprzez podleganie wojewodzie, a dalej właściwym ministrom do administracji zespolonej.

Ogólnie najważniejsze ograny osobowe i służbowe, które realizują zadania z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego:

 • Minister Obrony Narodowej (pośrednio);
 • Minister Środowiska;
 • Wojewoda;
 • Inspekcja Ochrony Środowiska + Główny Inspektor Ochrony Środowiska;
 • Państwowa Staż Pożarna + Komendant Główny Państwowej Staży Pożarnej (należy tutaj zwrócić uwagę na całą organizację krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, do którego zaliczają się również OSP – Ochotnicza Straż Pożarna, TOPR – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czy ratownictwo medyczne);
 • Policja oraz Komisariaty Rzeczne Policji, czy Policja Wodna;
 • Straż gminna (miejska);
 • Staż Graniczna;
 • Straż Ochrony Kolei;
 • Służba Celna lub Celno-Skarbowa + Naczelnik Urzędu Skarbowego lub Celno-Skarbowego;
 • Staż Leśna;
 • Państwowa Straż Łowiecka
 • Państwowa Straż Rybacka;
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna + Główny Inspektor Sanitarny;
 • Państwowa Inspekcja Weterynaryjna + Główny Lekarz Weterynarii;
 • Inspekcja Transportu Drogowego;
 • Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
 • Inspektor do Spraw Substancji Chemicznych;
 • Inspektorzy żeglugi śródlądowej oraz Inspektorzy rybołówstwa morskiego;
 • Inspektorzy dozoru jądrowego + Prezes Państwowej Agencji Atomistyki;
 • Ograny administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego + Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie;
 • Żandarmeria Wojskowa.

Oczywiście w wielu przypadkach mamy na danym szczeblu tożsame, najczęściej podległe w realizacji zadań wojewódzkie, powiatowe, gminne czy regionalne organy, służby, czy przedstawicieli naczelnych.

Ważne są również dwa stanowiska:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (rdoś);
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Są to organy administracji rządowej, stanowią pion administracji wyspecjalizowanej w sprawach z zakresu ochrony środowiska. Wykonują wyłącznie zadania związane z ochroną środowiska, lecz część tych zadań ma również istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego.

Źródła:

Image by pch.vector on FreepikDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *