Recent Posts

44MPA – co to oznacza?

44MPA – co to oznacza?

Plany Adaptacji do zmian klimatu 44 miast Polski Projekt zakładał w latach 2017-2019 opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, czyli 44 jednostek w Polsce. Co zawierają plany? główne zagrożenia wrażliwość na zmiany klimatu ocena potencjału adaptacyjnego miasta identyfikacja najbardziej wrażliwych 

Monitoring hydro-meteorologiczny

Monitoring hydro-meteorologiczny

Obieg danych prognostycznych i meteorologicznych to fundamentalny element prewencji oraz monitoringu sytuacji kryzysowych. Prognozy w przypadku, gdy nie ma niepokojących objawów opracowywane są każdorazowo co 12 godzin. W przypadku przewidywania niepokojących zdarzeń i dalej skutków dla ludności czy też mienia opracowywane są dodatkowe prognozy. Warto 

Infrastruktura krytyczna

Infrastruktura krytyczna

Elementy niezbędne do minimalnego funkcjonowania gospodarki, ludności oraz państwa to właśnie infrastruktura krytyczna.

W myśl ustawy zarządzanie kryzysowe to działalność polegająca między innymi na odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Zgodnie z art 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym :

” Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

a) zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,

b) łączności,
c) sieci teleinformatycznych,

d)  finansowe,

e)  zaopatrzenia w żywność,

f)  zaopatrzenia w wodę,

g)  ochrony zdrowia,

h)  transportowe,

i)  ratownicze,

j)  zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,

k)  produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych”

A więc są to elementy kluczowe dla bezpieczeństwa.

Ze względu na priorytet celem zarządzania kryzysowego jest podjęcie wszelkich działań dążących do zapewnienia ciągłości działania infrastruktury krytycznej oraz jeśli zajdzie taka potrzeba możliwie szybkie jej odtworzenie. Konieczne jest więc przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej bądź jej integralności.

Aby odpowiednio koordynować prace tworzy się Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego, w których to charakteryzuje się zagrożenia oraz ryzyko ich wystąpienia wraz z reprezentacją mapową. Załączniki funkcjonalne planu głównego określają procedury realizacji zadań z zakresu między innymi ochrony infrastruktury krytycznej.

Tworzone są również wykazy infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, które wchodzą w skład właściwego terytorialnie planu zarządzania kryzysowego. Ponadto Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej, który określa wymagania i standardy dla podejmowanych działań. Co istotne uwzględnia się w planach ochrony infrastruktury krytycznej dokumentację dotyczącą cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych z punktu widzenia obywateli oraz państwa. Warto pamiętać, iż infrastruktura krytyczna to faktyczne i cybernetyczne systemy, które winny być odporne na zagrożenia, gdyż stanowią podstawę codziennego życia oraz procesów decyzyjnych .

Źródła:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590)

Strona RCB: https://www.gov.pl/web/rcb/infrastruktura-krytyczna

Image by pch.vector on Freepik

Kształtowanie się pojęcia bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce

Kształtowanie się pojęcia bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce

Bezpieczeństwo ekologiczne stanowi znaczący wymiar bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego. Kwestie środowiskowe w postaci katastrof ekologicznych, bądź też ochrony klimatu i bioróżnorodności stale powracają jako problemy przestrzeni publicznej, społecznej, gospodarczej, czy politycznej. Nadrzędnym celem działań państwa w obszarze bezpieczeństwa ekologicznego jest zapewnienie obywatelom warunków do lepszego życia w zdrowym środowisku poprzez ochronę przyrody oraz 

Magazyn przeciwpowodziowy

Magazyn przeciwpowodziowy

Przygotowanie na wypadek powodzi. Czy to możliwe? Gromadzimy w wojewódzkich, powiatowych, gminnych czy miejskich magazynach przeciwpowodziowych niezbędny sprzęt oraz materiały, który wspomogą logistycznie akcję w trakcie zagrożenia, ale również zapewnią łączność, sprawą logistykę oraz zapewnienie podstawowej pomocy poszkodowanym. Magazyny przeciwpowodziowe powstają, aby zapewnić środki, natomiast 

Społeczeństwo wobec zagrożeń środowiskowych

Społeczeństwo wobec zagrożeń środowiskowych

Problematyka bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa ekologicznego/klimatycznego, jak nigdy wcześniej nabiera coraz większego znaczenia dla procesów funkcjonowania państwa. Priorytet tej dyscypliny zmusza nas więc do podjęcia zdecydowanych kroków edukacyjnych. Jest to element szczególnie istotny w zarządzaniu kryzysowym oraz ochronie infrastruktury krytycznej, gdzie efektywność całej akcji interwencyjnej ma szanse powodzenia jedynie we współpracy z mieszkańcami. Stąd też ta świadomość zachowania zarówno na co dzień, jak i na wypadek kryzysu ma ogromne znaczenie.

Społeczne konsekwencje zagrożeń nadzwyczajnych:

NEGATYWNE: utrata własności materialnych, lęk i stres, zespół stresu pourazowego, zaburzenia i dolegliwości zdrowotne w tym psychiczne, trauma społeczna, destrukcja środowiska życia i więzi społecznych oraz utrata życia.

POZYTYWNE: altruizm, wzajemna pomoc i wsparcie społeczne, a nawet integracja społeczną. Co ważne, sytuacja kryzysowa może w jakimś stopniu wspomóc dalszy rozwój, nie prowadzi tylko do kryzysu, często pozwala zmienić perspektywę niezbędną do działania, co w przypadku zagrożeń ekologicznych ma duże znaczenie.

Współpraca na lini mieszkańcy – decydenci w sytuacji kryzysowej jest tutaj kluczowa. Należy zatem kształtować opowiednie postawy i zachowania, aby uzyska społeczeństwo świadome i partycypujące.

Człowiek nowej ery ekologicznej (wedle literatury) powinien charakteryzować się:

 • odpowiedzialnością (w sensie prawnym – obowiązania lub kary oraz w sensie moralnym – wobec swojego oraz kolejnych pokoleń);
 • powściągliwością w konsumpcji;
 • powinien szanować wartość najwyższą jaką jest życie wraz ze zwróceniem uwagi na jej jakość;
 • wprowadzać rozwiązania proekologiczne w rodzinnym życiu;
 • partycypować w procesach decyzyjnych i spotkaniach z władzami;
 • opierać się na naukowej wiedzy z zakresu ekologii oraz wykorzystywać dorobek informatyki, jeśli daje on możliwości zmniejszenia degradacji środowiska lub zwiększa adaptację do zmian klimatu.

Źródła:

Organy w służbie bezpieczeństwa ekologicznego

Organy w służbie bezpieczeństwa ekologicznego

Wypełnianie zadań publicznych jest istotą koncepcji państwa i jego roli w społeczeństwie. Niemniej jednak skala tych zadań, zwłaszcza w sferze szeroko rozumianej ochrony środowiska, jest coraz to szersza. Podmiot zobowiązany do ich realizacji w konsekwencji coraz częściej jest przytłoczony ciężarem odpowiedzialności za ich odpowiednie wykonanie. Rośnie też liczba aktów 

Kryzys wodny – konsekwencje

Kryzys wodny – konsekwencje

Strata jako zmniejszenie korzyści o określone wartości może przybierać różne formy – mierzalne (ekonomiczne, materialne), bądź niemierzalne. Strata niemierzalna może objawiać się poprzez ubytki w wartościach kulturalnych niemożliwych do odtworzenia, czy duchowych dotyczących bezpośrednio aspektów psychosomatycznych poszczególnych jednostek, ale również w szerszym kontekście społecznym – 

HYDROPORTAL

HYDROPORTAL

Woda? Portal?

Hydroportal to narzędzie dostarczające informacji o gospodarce wodnej w kraju. Poprzez stronę internetową ->https://isok.gov.pl/hydroportal.html<- pozwala pozyskać istotne dane. Kreacja platformy jest jednym z elementów wdrożeniowych Informatycznego Systemu Osłony Kraju (ISOK), który to ma za zadanie wspomagać zwiększenie jakości osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Stanowi również pokłosie zapisów (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz Dyrektywa INPIRE) traktujących o bezpieczeństwie ludności oraz dostępie do informacji przez społeczeństwo. Zatem platforma jest publiczna, a funkcjonalności intuicyjnie ubrane w formę mapy.

Źródło: https://isok.gov.pl/hydroportal.html

Zasób informacji

Na platformie znajduje się kilka paneli tematycznych, które w sposób przestrzenny przekazują:

 • Wstępną Ocenę Ryzyka Powodziowego (WORP)
 • Mapy Zagrożenia Powodziowego
 • Mapy Ryzyka Powodziowego
 • Plany Gospodarowania Wodami
 • Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
 • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
 • System Informacyjny Gospodarowania Wodami (SIGW)

Mini przewodnik

Całość platformy jest zbudowana na zasadzie warstw. Na mapę podkładową bądź też ortofotomapę nałożone są konkretne informacje, które to użytkownik, może dowolnie uruchamiać.

Przy każdym wybranym wariancie pojawia się odpowiednia legenda objaśniającą znaki używane na mapie. Korzystający z serwisu może również wyszukiwać (np. po numerze działki), zmierzyć odległość, czy powierzchnię, szkicować, dokonywać selekcji, a nawet identyfikować dane obiekty.

Co więcej, portal pozwala na wydruk kompozycji mapowej.

Hydroportal to niezwykle ciekawa platforma pozwalająca każdemu obywatelowi uzyskać szereg niezwykle ważnych informacji w zakresie gospodarowania wodami, a przede wszystkim wspomaga system zarządzania kryzysowego oraz proces utrzymania bezpieczeństwa wobec zagrożeń nadzwyczajnych.

Zapraszam do eksploracji! -> https://isok.gov.pl/hydroportal.html

Źródła:

Polskie smart city

Polskie smart city

Inteligentne? Istnieje wiele definicji smart city jednak dla każdego interesariusza, w zależności od pełnionej roli, termin ten oznacza coś nieco innego. Polityk, urbanista, architekt, ekolog, przedsiębiorca, naukowiec, inżynier, czy mieszkaniec spojrzy na to określenie z własnej perspektywy. Ogólnie można powiedzieć, iż ludzie w prawdziwym inteligentnym mieście mają